Convert source code from SVN to Git

Convert source code from SVN to Git

Ngày càng nhiều công ty/dự án sử dụng Git để quản lý source code thay vì SVN như trước đây. Nên sau đây mình xin giới thiệu các bước để chuyển source code từ SVN sang Git mà vẫn giữ được các thông tin như history, branchs, tags…

Lấy danh sách tất cả các committer của SVN

Chạy command sau tại root folder nơi checkout source SVN.

Thông tin về các committer sẽ được lưu tại file authors-transform.txt.

Dùng git-svn để clone SVN repository

Chạy lệnh sau để clone source code SVN về folder có tên là temp.

Tạo repository trên git

Bước này có nhiều cách làm (dùng lệnh hay command) phụ thuộc vào môi trường bạn sử dụng nên mình bỏ qua bước này.

Push source code lên git master.

Tại folder temp bạn chạy các command sau để push code lên git master.

Push các SVN branch lên git branch.

Chạy các command sau để push branch lên git.

Kiểm tra lại code trên git và bắt đầu sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *