golang

Bài Viết

Mẫu launch config app Golang trong VS Code

Hi Vtitans, Bài này ngắn lắm, mình chỉ share cái launch config để debug app của mình thôi. Do document hơi ít ví dụ nên mình nghĩ là có ích. Đây ạ: { "version": "0.2.0", "configurations": [ { "name": "Launch Package", "type": "go", "request": "launch", "mode": "debug", "program": "${workspaceFolder}/cmd/server/", "env": {"SOME_KEY":"some_value"}, "args": ["-c", "./config.toml", "-d",…