Fix lỗi gatsby command not found

Hi Vtitans,
Ôi trời ơi, mỗi lần thử vọc cái gì mới trên con máy của mình là một lần chuẩn bị tâm lý phải fix issue gì đó trước khi chạy được một cái hello world!
Đến mức thành quen, mình chả thèm nghĩ đến "set up chuẩn" nữa, gặp gì fix nấy.
Lần này là "gatsby command not found". Search cái này ra hàng tá anh em đồng cảnh ngộ. Link track issue đây nhé: https://github.com/gatsbyjs/gatsby/issues/2137
Sau khi duyệt qua các comments, đây là cách fix cho bạn Mac cùi trân quí của mình:

npm uninstall gatsby-cli
npm config delete prefix
npm config set prefix /usr/local
npm i -g gatsby-cli
gatsby --version
# gatsby telemetry --disable

Xong, note lại để khi nào có teammate gặp lỗi này thì gửi link cho nhanh =)))
Thân, from Châu D9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *