Tạo project Rails 6 với PostgresSQL 11 bằng Docker

Chào các bạn. Lại là mình, Quân
Ở Rails 6 có sự thay đổi rõ rệt nhằm hỗ trợ về tích hợp framework Javascript trong dự án bằng Rails. Thư mục javascript được đưa ra bên ngoài assets và quản lý hoàn toàn bằng webpack. Vì vậy, chúng ta phải thay đổi 1 chút để cài đặt project

Thiết lập project

Chúng ta sẽ viết Dockerfile như sau:

FROM ruby:2.7
RUN apt-get update -qq && apt-get install -y nodejs postgresql-client npm\
 && rm -rf /var/lib/apt/lists/* \
 && curl -o- -L https://yarnpkg.com/install.sh | bash
RUN mkdir /myapp
WORKDIR /myapp
COPY Gemfile /myapp/Gemfile
COPY Gemfile.lock /myapp/Gemfile.lock
RUN bundle install
# install yarn
RUN npm install -g yarn
RUN yarn install --check-files

COPY . /myapp

# Add a script to be executed every time the container starts.
COPY entrypoint.sh /usr/bin/
RUN chmod +x /usr/bin/entrypoint.sh
ENTRYPOINT ["entrypoint.sh"]
EXPOSE 3000

# Start the main process.
CMD ["rails", "server", "-b", "0.0.0.0"]

Tiếp đó, tạo 1 Gemfile chỉ load Rails. File này sau đó sẽ bị ghi đè khi chạy rails new

source 'https://rubygems.org'
gem 'rails', '~>6'

Tạo 1 cái Gemfile.lock rỗng

touch Gemfile.lock

Tạo entrypoint.sh gồm

#!/bin/bash
set -e

# Remove a potentially pre-existing server.pid for Rails.
rm -f /myapp/tmp/pids/server.pid

# Then exec the container's main process (what's set as CMD in the Dockerfile).
exec "$@"

Cuối cùng ở bước này sẽ là tạo docker-compose.yml

version: '3'

services:
 db:
  image: postgres:11
  environment:
   POSTGRES_HOST_AUTH_METHOD: 'trust'
  volumes:
   - ./tmp/db:/var/lib/postgresql/data
 web:
  build: .
  command: bash -c "rm -f tmp/pids/server.pid && bundle exec rails s -p 3000 -b '0.0.0.0'"
  volumes:
   - .:/myapp
  ports:
   - "3000:3000"
  depends_on:
   - db

Khởi tạo project

docker-compose run web rails new . --force --no-deps --database=postgresql --webpack

Và chúng ta đã có 1 app hoàn toàn mới

Chạy lệnh để xem các file

$ ls -l
total 736
-rw-r--r--  1 quanhoang staff   605 Sep 28 11:19 Dockerfile
-rw-r--r--  1 quanhoang staff  1971 Sep 28 15:11 Gemfile
-rw-r--r--  1 quanhoang staff  5537 Sep 28 15:11 Gemfile.lock
-rw-r--r--  1 quanhoang staff   374 Sep 28 15:11 README.md
-rw-r--r--  1 quanhoang staff   227 Sep 28 15:11 Rakefile
drwxr-xr-x  11 quanhoang staff   352 Sep 28 15:11 app
-rw-r--r--  1 quanhoang staff  1876 Sep 28 15:11 babel.config.js
drwxr-xr-x  10 quanhoang staff   320 Sep 28 15:11 bin
drwxr-xr-x  18 quanhoang staff   576 Sep 28 15:11 config
-rw-r--r--  1 quanhoang staff   130 Sep 28 15:11 config.ru
drwxr-xr-x  3 quanhoang staff   96 Sep 28 15:11 db
-rw-r--r--  1 quanhoang staff   309 Sep 28 15:14 docker-compose.yml
-rw-r--r--  1 quanhoang staff   202 Sep 27 15:32 entrypoint.sh
drwxr-xr-x  4 quanhoang staff   128 Sep 28 15:11 lib
drwxr-xr-x  4 quanhoang staff   128 Sep 28 15:11 log
drwxr-xr-x 762 quanhoang staff  24384 Sep 28 15:14 node_modules
-rw-r--r--  1 quanhoang staff   332 Sep 28 15:14 package.json
-rw-r--r--  1 quanhoang staff   224 Sep 28 15:11 postcss.config.js
drwxr-xr-x  9 quanhoang staff   288 Sep 28 15:11 public
drwxr-xr-x  3 quanhoang staff   96 Sep 28 15:11 storage
drwxr-xr-x  12 quanhoang staff   384 Sep 28 15:11 test
drwxr-xr-x  7 quanhoang staff   224 Sep 28 15:11 tmp
drwxr-xr-x  3 quanhoang staff   96 Sep 28 15:11 vendor
-rw-r--r--  1 quanhoang staff 310152 Sep 28 15:14 yarn.lock

Với trường hợp chạy Docker ở Linux, các file từ lệnh rails new sẽ đặt quyền root. Ta sẽ sửa lại

sudo chown -R $USER:$USER .

Cuối cùng ta sẽ build lại

 docker-compose build

Kết nối tới cơ sở dữ liệu

Sửa lại config/database.yml như sau:

default: &default
 adapter: postgresql
 encoding: unicode
 host: db
 username: postgres
 password:
 pool: 5

development:
 <<: *default
 database: myapp_development

test:
 <<: *default
 database: myapp_test

Sau đó chạy

$ docker-compose up

Kết quả như sau là ok

myapp_db_1 is up-to-date
Creating myapp_web_1 ... done
Attaching to myapp_db_1, myapp_web_1
db_1  | The files belonging to this database system will be owned by user "postgres".
db_1  | This user must also own the server process.

Sau đó chạy lệnh tạo database:

docker-compose run web rails db:create

Lúc này, truy cập http://localhost:3000 và chào mừng bạn tới với Rails 6

Kết

Để tắt ứng dụng, Ctrl+C ở cửa sổ đang chạy docker-compose up và chạy docker-compose down

Khi có thay đổi ở Dockerfile, docker-compose.ymlGemfile, chạy docker-compose up --build

Bài viết có sự tham khảo lại từ https://docs.docker.com/compose/rails/ và chỉnh sửa lại cho phù hợp với Rails 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *